Forsvarsadvokat i sager om underslæb

Underslæb ifølge Straffeloven

Underslæbsbestemmelsen findes i Straffelovens § 278 og lyder:

§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1Tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277,

2Fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag,

3Uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, omfatter ikke dispositioner over købte genstande, med hensyn til hvilke en sælger har forbeholdt sig ejendomsret, indtil købesummen er betalt.

Advokatbistand i sager om underslæb

Underslæbsforbrydelsen har flere forgreninger, men handler særligt om uberettiget forbrug af værdier, som man har fået betroet af en anden.

 

Eksempler på underslæb kan være en kasserers eget forbrug af foreningens kontantbeholdning eller en revisors hævninger på klientkontoen til private formål.

 

Strafferammen for bedrageri går fra bøde i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 8 år i det groveste sager.

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om underslæb.

decorative-line-vector-rotated