Forsvarsadvokat i sager om skyldnersvig

Skyldnersvig ifølge Straffeloven

Skyldnersvigsbestemmelsen findes i Straffelovens § 283 og lyder:

§ 283. For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1

Afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,

2

Efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,

3

Ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.

 

Advokatbistand i sager om skyldnersvig

Skyldnersvig handler kort fortalt om at unddrage værdier for kreditor, der dermed lider et tab.

 

Eksempler på mandatsvig kan være salg af varer i strid med et ejendomsforbehold, eller når en konkursramt tømmer virksomhedens bankkonto for at undgå, at kreditorerne fyldestgøres her.

 

Strafferammen for bedrageri går fra bøde i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 8 år i det groveste sager.

 

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om skyldnersvig.

decorative-line-vector-rotated