Forsvarsadvokat i sager om mandatsvig

Mandatsvig ifølge Straffeloven

Mandatsvigsbestemmelsen findes i Straffelovens § 280 og lyder:

§ 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1Ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2Ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Mandatsvig handler kort fortalt om at misbruge adgangen til at handle på en andens vegne til at berige sig på den andens bekostning.

Advokatbistand i sager om mandatsvig

Eksempler på mandatsvig kan være en ansat, der under anvendelse af fuldmagt til virksomhedens bankkonto overfører penge til sig selv, eller en bankansats udlån til en ven, der ikke opfyldte betingelserne for at få et lån i banken.

 

Strafferammen for mandatsvig går fra bøde i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 8 år i det groveste sager.

 

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om mandatsvig.

decorative-line-vector-rotated