Forsvarsadvokat i sager om bestikkelse

Bestikkelse ifølge Straffeloven

Straffeloven indeholder bestemmelser om at give og modtage bestikkelse, henholdsvis aktiv og passiv bestikkelse.

Bestemmelserne findes i Straffelovens § 122 og § 144, der lyder:

§ 122. Den, som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

§ 144. Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Bestikkelse handler kort fortalt om at give gaver til en offentligt ansat for at påvirke den ansattes udførelse af sit arbejde. Typisk vil formålet være at formå den offentligt ansatte til at begunstige gavegiver.

Advokatbistand i sager om bestikkelse

Et eksempel på aktiv bestikkelse kan være tildeling af store gaver til en offentligt ansat, der efterfølgende skal behandle en ansøgning fra gavegiver. Gaven gives for at opnå en gunstig behandling.

 

Et eksempel på passiv bestikkelse kan være en offentligt ansat, der modtager store gaver fra en borger, der ønsker en gunstig behandling af en ansøgning, som den offentligt ansatte skal behandle.

 

Strafferammen for bestikkelse går fra bøde i de mindre alvorlige sager og helt op til fængsel i 6 år i det groveste sager.

 

I sager om økonomisk kriminalitet udnyttes strafferammens maksimum kun sjældent og i så fald kun i de allergroveste tilfælde. Der vil ofte være mulighed for helt eller delvist betingede domme (det vil sige domme, der ikke skal afsones i et fængsel), evt. med et vilkår om udførelse af ulønnet samfundstjeneste. Folketinget ændrede Straffeloven i 2015 med henblik på, at samfundstjeneste som alternativ til afsoning i et fængsel skal anvendes i højere grad end tidligere.

 

Advokatfirmaet har betydelig erfaring på området og indtræder gerne som forvarer i sager om bestikkelse.

decorative-line-vector-rotated